Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski informuje o zamiarze utworzenia z dniem 1 września 2017 roku Żłobka w Piotrkowie Kujawskim w nowo budowanym budynku Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. Nr 56 poz. 235 z późn. zm.) opieka w żłobku może być sprawowana już od ukończenia 20 tygodnia życia. Do zadań żłobka należy w szczególności: zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie będzie ponoszona opłata a jej wysokość i zasady określi uchwała Rady Miejska w Piotrkowie Kujawskim w drodze odrębnej uchwały.