Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski informuje o zamiarze utworzenia z dniem 1 września 2017 roku Żłobka w Piotrkowie Kujawskim w nowo budowanym budynku Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. Nr 56 poz. 235 z późn. zm.) opieka w żłobku może być sprawowana już od ukończenia 20 tygodnia życia. Do zadań żłobka należy w szczególności: zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie będzie ponoszona opłata a jej wysokość i zasady określi uchwała Rady Miejska w Piotrkowie Kujawskim w drodze odrębnej uchwały.

Prognozowana wysokość stawek przy częściowej odpłatności rodziców :

1.      wyżywienie – ok. 5 zł za 1 dzień pobytu dziecka w żłobku;

2.      miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku granicach 500 - 700 zł.

Każdemu dziecku przyjętemu do żłobka zapewniona będzie opieka w wymiarze do 10 godzin dziennie.

Przewidywana liczba miejsc w żłobku – 10.

W celu dokonania czynności niezbędnych w procesie utworzenia żłobka proszę zainteresowanych rodziców o wstępne zgłoszenia na druku, który załączam. Deklaracje wstępne proszę składać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Piotrkowie Kujawskim, ul. Włocławska 37 w terminie do 21 kwietnia 2017 roku, a szczegółowych informacji udziela Stanisław Kwiatkowski – dyrektor ZEAS w Piotrkowie Kujawskim.

Deklaracja wstępna do żłobka